پرستاری و مراقبت در منزل برای سالمندان

پرستاری و مراقبت در منزل برای سالمندان

پرستاری و مراقبت در منزل برای سالمندان افزایش میانگین طول عمر و کاهش نرخ تولد در بسیاری از کشورها منجر به پیر شدن جمعیت شده است. این روند نیاز به خدمات مراقبتی خاص برای سالمندان را افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌های مراقبت از سالمندان، پرستاری و...