چالش ‌های جسمی و روانی در سالمندان

چالش ‌های جسمی و روانی در سالمندان

چالش ‌های جسمی و روانی در سالمندان پیری یکی از مراحل طبیعی زندگی است که هر فردی آن را تجربه می‌کند. با افزایش سن، افراد با تغییرات متعددی در بدن و ذهن خود مواجه می‌شوند. این تغییرات می‌توانند چالش‌های جسمی و روانی متعددی را به همراه داشته باشند که بر کیفیت زندگی...