نقش پرستاران در مدیریت درد سالمندان

نقش پرستاران در مدیریت درد سالمندان

نقش پرستاران در مدیریت درد سالمندان پرستاران در مدیریت درد سالمندان نقش بسیار مهمی دارند. آن‌ها باید قادر باشند به درستی تشخیص داده و درد را ارزیابی کنند، از جمله نوع و شدت آن. همچنین، آن‌ها مسئول ارائه مراقبت‌های درمانی و پشتیبانی، مانند استفاده از داروهای درد یا...
پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

در پرستاری از سالمندان، تأمین نیازهای جنسی از جوانب مهمی است که به عنوان یک جنبه حیاتی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از افراد تاثیرگذار است. با پیشرفت سن، نیازهای جنسی تغییر می‌کنند و مسائلی مانند کاهش عملکرد جنسی، درد، و ناتوانی جنسی به وجود می‌آیند. در این متن، به...