اخلاق در پرستاری سالمندان

اخلاق در پرستاری سالمندان

اخلاق در پرستاری سالمندان اخلاق در پرستاری سالمندان به مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌هایی اشاره دارد که پرستاران باید در مراقبت از سالمندان رعایت کنند. این اصول شامل احترام به کرامت انسانی، عدالت، خودمختاری، و خیرخواهی است. پرستاران باید همواره با صداقت، شفافیت و احترام با...