مفهوم نگهداری از سالمندان شبانه روزی

مفهوم نگهداری از سالمندان شبانه روزی

نگهداری از سالمندان شبانه روزی یک مفهوم مهم و حیاتی در جامعه‌های مدرن است که به تدریج به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجتماعی و بهداشتی مطرح شده است. افزایش سرعت جمعیت سالمند در کشورهای مختلف جهان، نیاز به برنامه‌ریزی و ارائه خدمات بهتر برای این گروه جمعی را ملموس‌تر...