پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

در پرستاری از سالمندان، تأمین نیازهای جنسی از جوانب مهمی است که به عنوان یک جنبه حیاتی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از افراد تاثیرگذار است. با پیشرفت سن، نیازهای جنسی تغییر می‌کنند و مسائلی مانند کاهش عملکرد جنسی، درد، و ناتوانی جنسی به وجود می‌آیند. در این متن، به...