مدیریت تغذیه در نگهداری از سالمندان

مدیریت تغذیه در نگهداری از سالمندان

مدیریت تغذیه در نگهداری از سالمندان مدیریت تغذیه در نگهداری از سالمندان یکی از جنبه‌های حیاتی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آن‌ها است. با پیشرفت سن، نیازهای تغذیه‌ای سالمندان تغییر می‌کند و مراقبت‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌ها، افزایش انرژی و...