حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان

حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان

حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان با افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان، نیاز به حمایت‌های اجتماعی و دولتی برای این گروه سنی بیش از پیش احساس می‌شود. سالمندان با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات بهداشتی، مالی، اجتماعی و روانی مواجه هستند که نیازمند توجه و حمایت...