کاربردهای دستگاه اکسیژن ساز در مراقبت پزشکی

کاربردهای دستگاه اکسیژن ساز در مراقبت پزشکی

اکسیژن‌سازها یا دستگاه اکسیژن ساز، تجهیزات حیاتی در مراقبت پزشکی هستند که اکسیژن مورد نیاز برای بیماران را تولید می‌کنند. اکسیژن یک مولکول حیاتی است که برای انجام فرآیندهای تنفسی در بدن ضروری است. کاربردهای اکسیژن‌سازها در مراقبت پزشکی گسترده و حیاتی هستند و در این...