اکسیژن خون نرمال

اکسیژن خون نرمال

اکسیژن خون نرمال سطح اکسیژن خون مقدار اکسیژنی است که در خون در گردش است. گلبول‌های قرمز بیشتر اکسیژن را حمل می‌کنند و آن را از ریه‌ها جمع‌آوری کرده و به تمام قسمت‌های بدن می‌رسانند. بدن به طور دقیق سطوح اکسیژن خون را بررسی می کند تا آن را در محدوده خاصی نگه دارد تا...