پرستاری سالمندان با مشکل دمانس

پرستاری سالمندان با مشکل دمانس

 پرستاری سالمندان با مشکل دمانس پرستاری بازتوانی بیمار محور برای افراد سالمند با مشکل دمانس بسیار مهم است، زیرا این افراد نیاز به حمایت و مراقبت ویژه دارند. اختلال دمانس دمانس سندرمی است که اختلال شناختی بدون اختلال در سطح هوشیاری ایجاد می کند. همچنین منجر به ضعف...