پرستاری از بیمار دیالیزی در منزل

پرستاری از بیمار دیالیزی در منزل

پرستاری از بیمار دیالیزی در منزل یکی از ارکان اصلی بدن که تاثیر بسیار زیاد و اساسی در تصفیه خون افراد، دفع سموم بدن و حفظ سلامتی انسانها دارد کلیه ها هستند. چنانچه کلیه ها با بیماری روبرو شوند. کار این اجزاء با اختلال مواجه می شوند و شاید نتوان کلیه ها را نجات داد....