تاثیر افزایش جمعیت سالمندان بر سیستم‌ های بهداشتی

تاثیر افزایش جمعیت سالمندان بر سیستم‌ های بهداشتی

تاثیر افزایش جمعیت سالمندان بر سیستم‌ های بهداشتی افزایش جمعیت سالمندان یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی و جمعیتی است که به دلیل بهبود شرایط بهداشتی، پیشرفت‌های پزشکی و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود. این تغییر جمعیتی تأثیرات گسترده‌ای بر سیستم‌های...