مدیریت استرس در پرستاری از سالمندان

مدیریت استرس در پرستاری از سالمندان

مدیریت استرس در پرستاری از سالمندان پرستاری از سالمندان یکی از چالش‌های مهم و حساس در حوزه بهداشت و درمان است که نیازمند مدیریت مناسب استرس است. سالمندان با ویژگی‌های فیزیولوژیکی و روانی خاص خود، نیازهای بهداشتی و پرستاری متفاوتی دارند که درک و رسیدگی به آنها نیازمند...