نقش خانواده در مراقبت از سالمندان

نقش خانواده در مراقبت از سالمندان

نقش خانواده در مراقبت از سالمندان مراقبت از سالمندان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که بر عهده خانواده‌ها قرار می‌گیرد. با افزایش سن، سالمندان با چالش‌های جسمی، روانی و اجتماعی مختلفی مواجه می‌شوند که نیازمند حمایت و مراقبت ویژه‌ای هستند. خانواده‌ها به عنوان نخستین...