نقش هنر و ترکیب درمانی سالمندان

نقش هنر و ترکیب درمانی سالمندان

نقش هنر و ترکیب درمانی سالمندان نقش هنر و ترکیب درمانی در بهبود روان و روح سالمندان در جامعه مدرن، سالمندان به طور فزاینده‌ای با چالش‌های جسمی و روانی مواجه هستند که کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از رویکردهای نوین برای بهبود وضعیت روانی و روحی...