پرستاری از سالمندان با نیازهای ویژه

پرستاری از سالمندان با نیازهای ویژه

با پیر شدن افراد، نیازها و احتیاجات آنان نیز تغییر می‌کند. برخی از سالمندان به دلیل بیماری‌های مزمن، ناتوانی‌های فیزیکی یا ذهنی، به مراقبت و توجه ویژه‌ای نیاز دارند. پرستاری از این گروه از سالمندان، به یکی از چالش‌های مهم و حساس در عرصه بهداشت و پرستاری تبدیل شده است....