واریس در سالمندان

واریس در سالمندان

واریس در سالمندان با افزایش سن سیاهرگ ها بزرگ می شوند و ورم می کنند مشکلی که به آن واریس می‌گویند. بوجود آمدن رگ‌های واریسی در سالمندان می‌تواند مشکلات و متفاوتی را به دنبال داشته باشد و توانایی حرکتی سالمند را کاهش دهد.انجام دادن ورزش به طور منظم راه رفتن فرد بعد از...