مثانه عصبی در سالمندان

مثانه عصبی در سالمندان

مثانه عصبی در سالمندان مثانه عصبی بیماری است که طی آن، فرد مسن در ادرار کردن دچار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی شخص یا به صورت خیلی کم یا خیلی زیاد ادرار می‌کند و چنانچه بروز این بیماری جدی باشد فرد مسن توانایی کنترل خود را در ادرار کردن از دست می‌دهد. سالمندان باید...