ورزش های مناسب برای سالمندان دارای پوکی استخوان

ورزش های مناسب برای سالمندان دارای پوکی استخوان

ورزش های مناسب برای سالمندان دارای پوکی استخوان از مشکلات شایع در دوران سالمندی کاهش حجم تراکم استخوانی یا همان پوکی استخوان است.مبتلایان باید بدانند ورزش سبب افزايش ذخيره‌سازي توده استخواني مي‌شود و سرعت از دست رفتن توده استخواني را كم می كند يا آن را به تأخير می...